فراخوان برای انجام خدمات اداری

برای کسب درآمد بایست خدمتی ارائه کنیم یا ارزشی بیافرینیم یکی از بدیهی ترین ارزشها ، ارزش موقعیت مکانی شماست در هر جای کشور که حضور داشته باشید موقعیت مکانی شما ارزشمند است و سایرین به موقعیت شما نیاز دارند
چنانکه در وقتهای آزاد خود در موقعیت مکانی خود خدمتی ارائه کنید در واقع ارزشی را آفریده اید و این خلق خدمت بسیار ارزنده است.

*-موقعیت مکانی ، شهر، محل زندگی یا محل کار خود را دقیق بشناسید و ببینید چه کاری را می توانید در وقتهای آزاد خود به نیابت انجام دهید

هستند افرادیکه برای انجام کاری در محله یا شهر شما به شما نیاز داشته باشند.

خدمات اداری شرکتها

و شما چه می کنید؟ . . . کارهایی را که می توانید در محله یا شهر خودتان به شکل نیابتی انجام دهیدبرای ما ارسال کنید تا شما نیروی راهبردی منطقه خودتان باشید.

انجام کار نیابتی

  • صرفا نام استان را انتخاب کنید

  • ابتدا نام شهر را وارد کنید سپس نام محله ها را وارد کنید

  • انواع فایل های مجاز : jpg, png, pdf, gif, .