انجام امور اداری

از کارمندان و مدیران دانشگاه ها درخواست می شود به منظور بررسی ، تائید و تصدیق وضعیت دانشجوی همکار، کد ملی ایشان را در فیلد زیر وارد نمایند تا صلاحیت شان مورد ارزیابی قرار گیرند. و دانشجویانیکه عضو مجموعه راهبردتهران نبوده و یا صلاحیت همکاری را نداشته باشند نمی توانند سفارشها را پیگیری نمایند.

از صبوری شما بخاطر جستجوی کد ملی متشکریم.