انجام خدمات اداری انجام کار اداری انجام امور اداری

راهبردتهران

انجام امور اداری

مفاصاحساب شهرداری مسکونی و تجاری

مفاصاحساب مالیاتی و مفاصاحساب شهرداری ملکی   اقدامات لازم پس از فروش ملک پس از فروش ملک اولین گام مراجعه به دفتر خانه مذکور در مبایعه نامه می باشد . دفترخانه دو نامه به منظور مراجعه به اداره دارایی و شهرداری به شما ارائه می دهد اگر خریدار تقاضای اخذ وام بانکی را داشته باشد ، تعیین […]

مدارک لازم برای صدور پایانکار ساختمان

مدارک لازم برای صدور پایانکار ساختمان اصل و تصویر سند مالکیت شش دانگ کامل اصل و تصویر فیش آب و برق و تلفن (کد پستی الزامی است) تصویر همه پروانه های ساختمان اصل و تصویر فیش عوارض نوسازی سال جاری اصل و تصویر نقشه معماری تائید شده شهرداری در صورت مغایرت نقشه وضع موجود( در […]

مدارک لازم برای پرداخت مالیات نقل و انتقال ملک

مدارک مورد نیاز:   استعلام دفتر خانه (‌با ذکر نام خریدار )   فتوکپی اسناد مالکیت اعم از رسمی یا قراردادی و یا اجاری   فتوکپی گواهی شهرداری   فتوکپی شناسنامه خریدار(ان)   فتوکپی شناسنامه فروشنده(گان)   فتوکپی کارت ملی خریدار(ان) (پشت و رو )   فتوکپی کارت ملی فروشنده (گان) (پشت و رو ) […]