ثبت گزارش کار

کلیه نیروهای راهبردی ملزم هستند بعد از انجام سفارش گزارش کار را در سایت ثبت نمایند.