خدمات اداری شرکتها

خدمات اداری شرکتها

ما کارهای اداری شرکت شما را به نیابت در تهران انجام می دهیم

قابل توجه مدیران محترم شرکتها

مجموعه راهبرد تهران کارهای اداری شرکت شما را به صورت نیابتی همچون دفتر مرکزی در تهران با حفظ منافع شرکت شما  انجام می دهد

این مجموعه  امور شرکتی  شرکتها را در قالب قرارداد ماهیانه یا سالیانه با تعرفه مناسب انجام می دهد.

خدمات اداری شرکتها

امور بین شهری

با حضور نیروهای راهبردی در کلیه شهرها شما می توانید بجای سفر کاری یا ماموریت به سایر شهرها از این نیروهای راهبردی استفاده نمائید.

خدمات اداری شرکتها

تحصیلداری

امور تحصیلداری شرکت خود را با نیروهای راهبردی انجام دهید. نیروهای راهبردی در کلیه شهرها حضور دارند و می توانند در امور شرکت شما موثر باشند.

خدمات اداری شرکتها

امور مالیاتی

امور مالیاتی شرکت خود را به کارشناسان راهبردی بسپارید تا در محل شرکت شما کلیه امور مربوطه را انجام دهند.

خدمات اداری شرکتها

پیگیری مجوزها

با حضور نیروهای راهبردی شما می توانید پیگیری مجوزها از ارگانها و وزارتخانه ها ونیز نامه های داخل شهری و برون شهری را از طریق نیروهای راهبردی به انجام برسانید.

خدمات اداری شرکتها

امور شرکتها

شرکت شما می تواند امور مربوط به ثبت شرکت ، تغییرات ، ثبت لوگو و سایر امور مربوطه را از طریق نیروهای راهبردی انجام دهند.

خدمات اداری شرکتها

امور بیمه

شرکت شما می تواند امور بیمه ای از جمله بیمه نیروی انسانی ، مفاصاحساب قراردادها را برونسپاری نموده و نیروهای راهبردی می توانند این بخش از کارها را انجام دهند.

خدمات اداری شرکتها امور مالی و مالیاتی حسابداری بیمه تحصیلداری پیگیری نامه ها درتهران و کلیه شهرهای کشور پذیرش ماموریت های بین شهری
 
خدمات اداری شرکتها امور مالی و مالیاتی حسابداری بیمه تحصیلداری پیگیری نامه ها درتهران و کلیه شهرهای کشور پذیرش ماموریت های بین شهری

خدمات بیمه ای شرکتها خدمات بیمه ای شرکتها

خدمات اداری شرکتها امور مالی و مالیاتی حسابداری بیمه تحصیلداری پیگیری نامه ها درتهران و کلیه شهرهای کشور پذیرش ماموریت های بین شهری
 
خدمات اداری شرکتها امور مالی و مالیاتی حسابداری بیمه تحصیلداری پیگیری نامه ها درتهران و کلیه شهرهای کشور پذیرش ماموریت های بین شهری

خدمات بیمه ای شرکتهاخدمات بیمه ای شرکتها

خدمات اداری به شرکتها در راهبرد تهران

نگران انجام کارهای اداری خود نباشید کارشناسان راهبردی در تهران در خدمت شما هستند.