راهبردتهران

انجام امور اداری

خدمات ملکی اداری و حقوقی در تهران خرید و فروش ملک نیابتی ثبت اسناد و املاک اراضی استعلام ثبت و استعلام ملک تک برگ کردن اسناد

انجام امور ملکی

مــــــدیــــریـــــت مــــلــــکـــــی

ما کلیه خدمات ملکی شما را توسط کارشناسان راهبردی انجام می دهیم این خدمات عبارتند از

چنانچه در تهران حضور ندارید ملک شما را به نیابت می فروشیم یا اجاره می دهیم.