انجام امور ملکی

ما کلیه خدمات ملکی شما را توسط کارشناسان راهبردی انجام می دهیم این خدمات عبارتند از

چنانچه در تهران حضور ندارید ملک شما را به نیابت می فروشیم یا اجاره می دهیم.

توجه:

مشاورین محترم املاک فقط آدرس ملک را به شما نشان می دهند. و این شما هستید که باید ملک را ببینید و شاخص های ملک را مورد ارزیابی قرار دهید.

آیا به همه شاخص های ملک واقف هستید؟

تا بحال چه تعداد از املاک را مورد ارزیابی قرار داده اید؟

آیا یک ملک را از ۶۰ شاخص، مورد بررسی و ارزیابی قرار داده اید؟

کارشناسان ملکی راهبردتهران ملک مورد نظر را از نظر موقعیت ملک، کیفیت ساخت، نقشه فنی و ظاهرملک، مورد ارزیابی قرار داده و نتایج حاصله را در اختیار شما قرار می دهند تا در زمان خرید یا سرمایه گذاری ملکی، انتخاب درستی داشته باشید.