انجام خدمات اداری انجام کار اداری انجام امور اداری انجام امور اداری

راهبردتهران

انجام امور اداری

ثبت گزارش

کارشناسان راهبردی؛ لطفا گزارشهای خود را روزانه بعد از اتمام پیگیری در این قسمت ثبت نمائید .

گزارشهای پیوسته

مرحله ۱ از ۲ - برگه مشخصات

  • اطلاعات پایه

  • مانند نمونه : ۰۹۱۲۰۰۰۰۰۰۰
  • شرح گزارش

  • بخش هزینه ها

  • ردیفشرح خدماتتاریخکارمزد و هزینه کرد 
  • تکمیلی

  • این گزارش برای چندمین پیگیری هست؟
  • وضعیت