پرش به محتوا

راهبردتهران

انجام امور اداری

همیار بیمار

می دانیم خانواده هایی که بیمار دارند به حمایت و کمک مضاعف نیاز دارند و ما خدمات ذیل را برای بیماران انجام می دهیم.

با ثبت سفارش ما اقدامات لازم را انجام خواهیم داد

  • در صورت لزوم قید شود
    زمانهایی که طبق برنامه پزشک یا مرکز درمانی باید مراجعه کنیم