متن وکالتنامه

انجام کلیه امور اداری هر چه و از هر نوع و تحت هر اسم و عنوان که باشد و مراجعه به کلیه وزارتخانه ها، سازمان ها و ادارات دولتی و غیر دولتی، دارائی، شهرداری، ثبت اسناد و املاک، شرکتهای آب، برق، گاز و مخابرات و اداره امور ارتباطات سیار و بانکها و دفاتر اسناد رسمی، سازمان ملی زمین و مسکن و سازمان امور اراضی، مجمع امور صنفی و اتحادیه صنوف، سازمان تامین اجتماعی، اداره کل مالیات بر ارث و اراضی بایر مجتمع های قضائی و انتظامی و شعب بازپرسی و دادسراها ، دادگاههای عمومی و انقلاب و کلانتریها و اداره راهنمائی و رانندگی و شماره گذاری (کلیه مناطق) ، ستاد اجرائی فرمان امام (ره) ،بنیاد جانبازان بنیاد شهید و سایر مراجع قانونی از طرف و تنظیم اسناد تعهد و گواهی امضاء با هر الزامی که باشد و رتق و فتق و حل و فصل و اجرا و انجام امور اداری و مالی و تقاضا و دریافت کلیه مفاصا حسابها و مجوزها و پاسخ های استعلامیه اعم از پایان کار، عدم خلاف، استعلام ثبت اسناد مالکیت اعم ازاصل و المثنی و صورت مجالس تفکیکی و اصلاحی انحصار وراثت و گواهی مالیات برارث وغیره و سایرکارهای حقوقی و صدور اجرائیه نسبت به هر موضوع که بخواهد و تعقیب جریانات اجرا تا حصول نتیجه و پرداخت دیون و وصول مطالبات و طرح و اقامه دعوی حقوقی و کیفری علیه اشخاص حقیقی و حقوقی و تقدیم عرض حال و تعقیب دعاوی و شرکت در دادگاههای اختصاصی وکمسیونهای حق اختلاف در شهرداری و یا دارائی ودادگاهها و غیره در جمیع مراحل از نخستین تا فرجام وهمچنین دفاع از طرف و احقاق حق و حفظ حقوق و جوابگوئی به دعاوی اشخاص در تمامی مراحل و حضور در کلیه جلسات مراجع و محاکم و کمیسیونها و اعتراض به احکام و آراء صادره و تقاضای رسیدگی قانونی و طی کلیه مراحل مندرج در مواد ۳۵ و ۳۶ آئین دادرسی مدنی و اقدام دررفع هرنوع موانع و مشکلات و ایراداتی که احتمالاَ دراثناء جریان عملیات اجرائی و اداری و محاکمات و سایر امور پیش آید با حق تعیین داور و حکم و مصدق و کارشناس و تعیین و عزل وکیل و ادعای جعل نسبت به سند طرف و استرداد سند و تعیین جاعل و دعاوی خسارات و استرداد دعوا و تقاضای جلب شخص ثالث و دفاع از دعاوی و دعوی متقابل و تقاضای توقیف و تامین و صدور اجرائیه نسبت به احکام و اراصادره و اخذ محکوم به و صلح وسازش و رفع خصومت در هر امری که لازم باشد و پیش آید و اقدام در خلع ید و تخلیه املاک از ید متجاوزین و متصرفین و مستاجرین و انجام سایر تشریفات لازمه عمل وکالت .

حدود اختیارات:

وکیل مرقوم در خصوص انجام مورد وکالت، حق توکیل به غیر ولو کرارا دارد و دارای اختیارات مزبور و تام می باشد. اقدام و امضای وی در موارد اشاره شده به جای اقدام و امضای موکل صحیح و نافذ است و نیازی به حضور یا کسب اجازه مجدد موکل ندارد. این وکالت فقط در نفس وکالت موثر است.