مدارک لازم برای صدور پایانکار ساختمان

  • اصل و تصویر سند مالکیت شش دانگ کامل

  • اصل و تصویر فیش آب و برق و تلفن (کد پستی الزامی است)

  • تصویر همه پروانه های ساختمان

  • اصل و تصویر فیش عوارض نوسازی سال جاری

  • اصل و تصویر نقشه معماری تائید شده شهرداری در صورت مغایرت نقشه وضع موجود( در اندازهA3)

  • حضور حداقل یکی از مالکان همراه با اصل و تصویر شناسنامه و کارت ملی همه مالکان در صورت مراجعه وکیل یا نماینده قانونی به اصل و تصویر وکالتنامه محضری و مدارک شناسایی وکیل و تصویر مدارک شناسایی مالک الزامی است..

  • نقشه ۲۰۰۰/۱ که ملک در آن مشخص و توسط وکیل یا مالک امضاء شده باشد.

  • در صورت وجود آخرین گواهی عدم خلاف به دیگر مدارک ضمیمه شود.

  • در صورت وکالتی بودن ملک تاریخ تنظیم وکالت نباید از ۵ سال بیشتر باشد.

انجام خدمات اداری انجام کار اداری انجام امور اداری
انجام خدمات اداری انجام کار اداری انجام امور اداری