برای پذیرش سفارشها، داشتن کد همکاری الزامی می باشد.