برای پذیرش سفارشها، داشتن کد راهبردی الزامی می باشد.