انجام کار اداری در تهران

انجام امور اداری ملکی راهبردتهران، انجام امور ملکی، وکیل ملکی،امور حقوقی ملکی

پیگیری کار اداری به نیابت، به معنی این است که شخصی یا شرکتی برای انجام کار در ادارات دولتی به شخص دیگری که دارای مجوز و قدرت قانونی برای انجام این کار است، مأموریت می‌دهد. در این مورد، شخص یا شرکت پیگیر کارمزد مورد توافق قبلی خود و هزینه‌های صورت گرفته برای انجام کار مربوطه است. به عنوان مثال، یک شرکت ممکن است نیاز داشته باشد تا پرونده و مدارک خود را در یک اداره دولتی تکمیل کند، اما برای هر دلایلی نمی‌تواند خودش این کار را انجام دهد. در این صورت، شرکت می‌تواند به فردی که دارای مجوز و قدرت قانونی برای انجام این کار است، مأموریت دهد تا به نیابت از طرف شرکت، پرونده و مدارک موردنیاز را در اداره دولتی تکمیل کند.