ثبت گزارش

کارشناسان راهبردی؛ لطفا گزارشهای خود را روزانه بعد از اتمام پیگیری در این قسمت ثبت نمائید .

گزارشهای پیوسته

مرحله ۱ از ۲ - برگه مشخصات

  • اطلاعات پایه

  • مانند نمونه : ۰۹۱۲۰۰۰۰۰۰۰
  • شرح گزارش

  • بخش هزینه ها

  • ردیفشرح خدماتتاریخکارمزد و هزینه کرد 
  • تکمیلی

  • این گزارش برای چندمین پیگیری هست؟
  • وضعیت