عنوان : سند تک برگ

چکیده:تفاوت سند تکبرگ و سند منگوله دار، چگونه میتوانیم سند منگوله دار را به سند تک برگ تبدیل کنیم؟
انجام امور اداری ملکی راهبردتهران، انجام امور ملکی، وکیل ملکی،امور حقوقی ملکی

دیدگاهتان را بنویسید