انجام خدمات اداری انجام کار اداری انجام امور اداری انجام امور اداری

راهبردتهران

انجام امور اداری

انجام خدمات اداری انجام کار اداری انجام امور اداری انجام امور اداری

سامانه راهبردتهران

پیگیری امور اداری دانشجویی

متن سربرگ خود را وارد کنید

اعتبار سنجی دانشجوی همکار

از کارمندان و مدیران دانشگاه ها درخواست می شود به منظور بررسی ، تائید و تصدیق وضعیت دانشجویان همکار، کد ملی ایشان را در فیلد زیر وارد نمایند تا صلاحیت و مدت اعتبار دانشجویان همکار مورد ارزیابی قرار گیرند.

No entries match your request.