انجام خدمات اداری انجام کار اداری انجام امور اداری انجام امور اداری

سامانه راهبردتهران

پیگیری امور اداری دانشجویی

متن سربرگ خود را وارد کنید

اعتبار سنجی دانشجوی همکار

از کارمندان و مدیران دانشگاه ها درخواست می شود به منظور بررسی ، تائید و تصدیق وضعیت دانشجویان همکار، کد ملی ایشان را در فیلد زیر وارد نمایند تا صلاحیت و مدت اعتبار دانشجویان همکار مورد ارزیابی قرار گیرند.

No entries match your request.